Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy podwykonawca musi świadczyć usługi serwisowe bez wynagrodzenia?

Autor: Anna Sufin

Mój mąż pracuje jako podwykonawca w firmie budowlanej, dla której montuje bramy i drzwi. Praca ta polega na tym, iż mąż montuje np. zamówioną bramę, sprawdza, czy wszystko działa, po czym podpisuje z klientem protokół odbioru robót. Na podstawie tego protokołu wystawiana jest faktura. Mąż zatem za dokonany jednorazowy montaż otrzymuje wynagrodzenie. Jednakże często zdarza się, że co do już zamontowanej bramy mąż musi – mimo należytego wykonania pierwszego montażu – wykonywać kolejny montaż z uwagi na wady samych produktów i ich naprawę w ramach rękojmi. Mąż nie otrzymuje z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia. Zleceniodawca twierdzi, że mąż te usługi powinien wykonywać za darmo, bo tak wynika z przepisów o rękojmi. Gdy raz mąż nie wykonał montażu w tym trybie, wykonawca wysłał własnego serwisanta, obciążając męża kosztem dokonanego ponownego montażu. Czy wykonawca postępuje zgodnie z prawem? Jeśli mąż wykonał montaż w sposób prawidłowy, czy musi po upływie kilku miesięcy ponownie za darmo świadczyć usługi serwisowe – nie odpowiada przecież za wady produktu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawą ustaleń w niniejszej kwestii będzie przede wszystkim umowa zawarta między Pani mężem jako podwykonawcą a samym wykonawcą. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego. Pani mąż ustalił z wykonawcą, za jakie prace i w jakiej wysokości pobiera wynagrodzenie. Faktura wypisywana jest za montaż bramy (drzwi). Wykonawca zleca mężowi konkretne prace i za nie płaci wynagrodzenie. W umowie można było ustalić, że w ramach zapłaty za montaż mąż wykonuje również ponowny montaż w razie zgłoszenia reklamacji także co do wad samej rzeczy, nie montażu. Jeśli jednak takich ustaleń nie dokonano, z samej ustawy na mężu taki obowiązek nie ciąży. Taki obowiązek ciąży na wykonawcy, który odpowiada z tytułu rękojmi wobec klienta. To, w jakim trybie osoba odpowiedzialna (wykonawca) będzie realizowała roszczenia z rękojmi, pozostaje już w jej wyborze i organizacji – może to czynić właśnie zlecając swoje prace podwykonawcom. Słusznie podaje Pani, że jeśli mąż prawidłowo wykonał montaż, za który otrzymał zapłatę, żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie zobowiązuje go do wykonywania ponownego montażu w razie naprawiania wad produktu, którego sprzedawcą jest ktoś inny. Do tego może go zobowiązywać jedynie umowa zawarta z kontrahentem.

Z przepisów o rękojmi wynika tylko, że sprzedawca w ramach roszczeń z rękojmi wykonuje także montaż rzeczy (art. 561 (1) K.c.):

„Art. 5611. § 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.”

Jak zatem wyraźnie podano, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania rzeczy. Sprzedawca jest zatem zobowiązany do wykonania montażu w ramach rękojmi. Nie oznacza to jednak, że do tego samego jest zobowiązana osoba, z którą sprzedawca zawarł umowę co do montażu rzeczy. To sprzedawca bowiem odpowiada za zorganizowanie montażu, w tym ponosi koszty pracowników, którzy pracują przy naprawie (wymianie) wady. Z powyższego przepisu wynika zatem tylko obowiązek sprzedawcy, nie jego pracowników czy innych osób, z którymi pozostaje w prawnych stosunkach.

W Państwa przypadku trzeba zatem przeanalizować, czy treść umowy zawarta między Pani mężem a wykonawcą obejmuje dokonywanie w ramach pierwszej faktury pozostałych montaży. Jeśli nie – Pani mąż nie musi ich wykonywać, a za ich wykonanie może naliczać wynagrodzenie wedle umowy.

Jeśli nie podpisano umowy pisemnej, dla rozeznania treści umowy trzeba będzie rozważyć, jaki był konsensus stron co do określonej okoliczności, jakie złożyły oświadczenia woli. Oświadczenie woli może być złożone także w sposób dorozumiany [art. 60 K.c.: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)]. Na mocy art. 65:

Art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.”

Zapewne gdyby kwestia naprawy w ramach pierwszej faktury nie została uregulowana pisemnie, powstanie między Pani mężem a wykonawcą spór, czy takie ustalenie miało miejsce. Jeśli Pani mąż podnosił już, że go nie było, a sprzedawca na nie się nie powoływał (powoływał się na obowiązek ustawowy, nie umowę), istnieje szansa na dowiedzenie, że mimo iż Pani mąż wykonywał do tej pory takie prace w ramach pierwszej faktury, strony nie dogadały się co do tej kwestii i w związku z tym nie spoczywa na nim taki obowiązek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl