Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem cywilnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy otrzymam zwrot opłaty w wysokości 5% wartości sporu?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-02-28 • Aktualizacja: 2021-06-29

Toczę spór sądowy o zadośćuczynienie. Zapadł wyrok w I instancji (sąd okręgowy) i wniosłem apelację do sądu apelacyjnego. W I instancji uiściłem opłatę 5% wartości sporu, a tytułem wniesienia apelacji uiściłem dodatkowo 5% od przedmiotu zaskarżenia. W wyroku I instancji sąd okręgowy orzekł m.in., że „nie obciąża powodów kosztami procesu”. W uzasadnieniu dopisano „nie obciążono ich kosztami procesu poniesionymi przez pozwaną”. Czy kwota 5% od wartości sporu, którą wniosłem w I instancji, będzie podlegała zwrotowi? Jeśli tak, to kiedy można wystąpić o zwrot tej kwoty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy otrzymam zwrot opłaty w wysokości 5% wartości sporu?

Koszty postępowania cywilnego

Prowadzenie postępowania cywilnego wymaga określonych nakładów pieniężnych, które zbiorczo zalicza się do tzw. kosztów procesu (kosztów postępowania cywilnego). Przez koszty procesu należy rozumieć:

  • koszty sądowe,
  • koszty strony występującej osobiście,
  • koszty działania pełnomocnika strony.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), dalej jako ustawa o kosztach, koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki.

Wpis to opłata sądowa pobierana od wielu pism procesowych, takich jak pozew, zażalenie, apelacja i inne. Wpis może być stosunkowy, tj. obliczony według obowiązujących stawek od wartości przedmiotu sporu, stały, czyli oznaczony ryczałtową kwotą, oraz podstawowy w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej (art. 11 ustawy o kosztach).

Obowiązek zwrotu kosztów procesu

Co do zasady obowiązek zwrotu kosztów procesu ciąży zwykle na jednej ze stron procesu. O tym, która ze stron zostanie obciążona tym obowiązkiem, decyduje sąd w każdej sprawie. Orzekanie o obowiązku zwrotu kosztów procesu opiera się na określonych zasadach:

Zasada odpowiedzialności za wynik procesu – oznacza, że strona, która sprawę przegrała, zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu. Zasada ta wynika z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Od zasady odpowiedzialności za wynik procesu przepisy przewidują wyjątki w postaci zasady zawinienia i zasady słuszności

Zasada zawinienia – polega na tym, że sąd zasądza zwrot kosztów procesu niezależnie od wyniku sprawy opierając się na innych przesłankach. Zasada ta występuje w trzech przypadkach uregulowanych w art. 101, 103 i 110 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 101 Kodeksu postępowania cywilnego „zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu”. Przepis ten mówi o sytuacji, gdy wystąpienie z pozwem nie było konieczne ponieważ pozwany i tak spełniłby świadczenie, do którego był zobowiązany. Wówczas, jeśli pomimo tego pozew został złożony, a pozwany w odpowiedzi na otrzymany pozew od razu uznał żądanie powoda, należy mu się zwrot poniesionych kosztów procesu.

Inne koszty określone przez sąd

Następnie, zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania cywilnego, niezależnie od wyniku sprawy sąd może włożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów, wywołanych jego niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem. Dotyczy to zwłaszcza kosztów powstałych wskutek uchylenia się od wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niezgodnych z prawdą, zatajenia lub opóźnionego powołania dowodów, a także nieusprawiedliwionej odmowy poddania się mediacji, na którą strona uprzednio wyraziła zgodę.

Treść art. 110 Kodeksu postępowania cywilnego przesądza z kolei, że sąd może zasądzić od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego – po ich wysłuchaniu – zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą.

Zasada słuszności – uregulowana jest w art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Do okoliczności uzasadniających zastosowanie zasady słuszności należy m.in. sytuacja majątkowa i życiowa strony. Nie oznacza to jednak możliwości zasądzenia kosztów postępowania na rzecz tej strony od strony wygrywającej.

Nie ma możliwości zwrotu kosztów opłaty za pozew czy apelację po przegranej.

Sąd nie obciążył Pana dodatkowymi kosztami. Nie oznacza to, że uprawnia Pana do zwrotu poniesionych kosztów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »