Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z umową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wycofać się z niekorzystnej umowy z operatorem telekomunikacyjnym, nie będąc konsumentem?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2018-11-02

Jestem dyrektorką szkoły, pragnę rozwiązać umowę zawartą na odległość między przedsiębiorcami. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiciel firmy telekomunikacyjnej, wprowadzając mnie w błąd, wskazał na możliwość zwiększenia szybkości przesyłu danych w sieci dla szkoły przy jednoczesnym zakupie po preferencyjnych cenach laptopa i rutera. Mimo moich próśb o odłożenie tej rozmowy, gdyż byłam ograniczona czasowo (egzamin poprawkowy), przedstawiciel handlowy nalegał. Twierdził, że to potrwa 2-3 minuty. Świadkiem długotrwałego nagabywania mnie i moich wielu wątpliwości była sekretarz szkoły i nauczyciel czekający na pracę w komisji egzaminacyjnej. Do tego kurier, który dostarczył umowę, spieszył się i nalegał na szybkie podpisanie, prześledziłam ją więc w pośpiechu i podpisałam. Jak wybrnąć z tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14-dniowym przysługuje wyłącznie konsumentowi. W przypadku gdy umowa została zawarta pomiędzy przedsiębiorcami, można korzystać jedynie z dostępnych regulacji Kodeksu cywilnego (K.c.). Proponuje Pani powołać się w relacjach z kontrahentem na art. 84 K.c., mówiący o błędzie co do oświadczenia woli. Zgodnie z tym przepisem:

„W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).”

Według powszechnie przyjętego określenia, błąd polega na fałszywym, mylnym wyobrażeniu o otaczającej rzeczywistości. W doktrynie przyjmuje się jednak, że nie ma błędu, jeżeli oświadczający znał otaczającą go rzeczywistość i rozumiał okoliczności np. zawieranej umowy, ale wyciągnął z nich niewłaściwe wnioski i podjął niesłuszną czy też niekorzystną dla siebie decyzję. Błąd bowiem polega na nieprawidłowości widzenia, a nie na nieumiejętności przewidywania i wnioskowania. Niespełnienie oczekiwań strony umowy odnośnie do sposobu jej wykonania przez drugą stronę i związane z tym twierdzenie, że nie doszło do właściwego wykonania umowy w żadnym razie nie stanowi podstawy do przyjęcia, że umowa została zawarta w warunkach błędu co do treści czynności prawnej. Błąd oznacza mylne wyobrażenie o istniejącym stanie rzeczy lub mylne wyobrażenie o treści złożonego oświadczenia woli, nie odnosi się do sfery motywacyjnej; nadto błąd dotyczyć musi stanu istniejącego w momencie zawierania umowy, nie zaś okoliczności, które nastąpiły w toku wykonywania umowy, doprowadzając stronę do przekonania, że decyzja o jej zawarciu była błędna. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 maja 1997 r. I CKN 91/97.

W przedstawionej sytuacji oparłbym swoje żądanie bardziej na treści art. 86 K.c. mówiącego o podstępie.

„Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.”

Kodeks cywilny nie definiuje podstępu. Wskazuje jednak wszystkie przesłanki, których wypełnienie decyduje o wystąpieniu tej właśnie wady oświadczenia woli. Sprowadzają się one do dwóch podstawowych:

  1. podstępnego wywołania błędu i
  2. złożenia oświadczenia woli pod jego wpływem.

Nie ma znaczenia, do jakiego faktu odnosi się zapewnienie: przeszłego, aktualnego czy też przyszłego. Może ono „także przybrać postać zapewnień określonych zachowań w przyszłości” (wyrok SN z dnia 30 marca 2012, III CSK 232/11). Przyjąć ono może postać fałszywej obietnicy, kłamliwego przyrzeczenia, co do których składający je, już w chwili ich składania, wie, że nigdy nie będą one spełnione albo dlatego, że nie ma zamiaru ich spełnić, albo dlatego, że z innych przyczyn spełnione być nie mogą.

Podstęp charakteryzuje się zawsze określonym intencjonalnym nastawieniem osoby do niego się uciekającej. Autor podstępu musi działać celowo. Chodzi o rozmyślność ukierunkowaną na wywołanie takiego niezgodnego z prawdą obrazu rzeczywistości u innej osoby (kontrahenta), który byłby zdolny skłonić ją do dokonania określonej czynności prawnej. „Podstęp zakłada celowe, umyślne działanie sprawcy skierowane na wywołanie takiego niezgodnego z prawdą obrazu rzeczywistości u osoby, na wolę której oddziałuje, by zdolny on był do nakłonienia jej do złożenia oświadczenia woli określonej treści” (uzasadnienie wyroku SN z dnia 23 marca 2000 r.).

O rozmyślności przesądza chęć wywołania atmosfery korzystnej dla podjęcia decyzji przez osobę, na której wolę się oddziałuje, przy jednoczesnej świadomości, że własnym postępowaniem zniekształca się prawdziwy obraz sytuacji. Krótko i wyraźnie formułuje to SN w tezie wyroku z dnia 23 marca 2000 r., II CKN 805/98, LEX nr 50881: „Charakter samego błędu nie ma decydującego znaczenia”. Wystarczy zatem jakikolwiek błąd. Dotyczyć on może zarówno elementów istotnych czynności prawnej, jak i nieistotnych, motywu, skutków głównych i ubocznych itp. Decyduje subiektywna ocena strony błądzącej. Wobec podstępnego działania, nie można błądzącemu postawić zarzutu, że nie uczynił wszystkiego, by poznać rzeczywisty stan rzeczy.

W świetle powyższych przepisów oraz wyroków, a także na podstawie całych okoliczności sprawy można przyjąć, że kontrahent w sposób podstępny wprowadził Panią w błąd. Na podstawie art. 88 K.c. uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. W rezultacie polecałbym powołać się na okoliczności podstępnego wprowadzenia w błąd i złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na tej podstawie.

Jeżeli operator nie zgodzi się z Pani argumentami odnośnie art. 86 K.c., mówiącymi o wprowadzeniu w błąd, pozostaje Pani złożenie pozwu do sądu o uchylenie skutków prawnych czynności zawartej pod wpływem błędu. Zapewne jako główny dowód w sprawie będzie przytoczona nagrana rozmowa telefoniczna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »