Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z dobrami osobistymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obraźliwe zdjęcia dziecka umieszczone przez kolegę w Internecie

Marek Gola • Opublikowane: 2017-01-24

Jestem ojcem 12-latka, który przebywa obecnie na kolonii. Jeden z uczestników tej kolonii (chłopak lat 16) zrobił zdjęcia mojemu synowi i umieszcza je w Internecie z obraźliwym komentarzem. Syn zgłaszał ten fakt kadrze i opiekunowi grupy, ale pozostało to bez reakcji. Co mogę zrobić jako rodzic, aby pomóc dziecku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania w sprawach nieletnich oraz Kodeksu cywilnego (K.c.).

W pierwszej kolejności zasadnym jest skierowanie do opiekunów wezwania do należytej dbałości o dobra osobiste uczestników kolonii. Innymi słowy, od teraz Pana działania powinny przybrać formę pisemną. Skargi ustne (telefoniczne) nie pozostawiają po sobie śladu. W sytuacji skierowania do kadry i opiekunów maila lub listu poleconego, Ci będą zmuszeni odpisać na Pana wezwanie, a co za tym idzie, będą zmuszeni ustosunkować się do niego.

Sąd Najwyższy uznaje cześć i godność za najważniejsze dobra osobiste. Stwierdził to m.in. w wyroku z 29 października 1971 r., II CR 455/71 (OSNCP 4/72, poz. 77), wyjaśniając, że cześć, dobre imię i dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny życia osobistego, zawodowego i społecznego, naruszenie czci więc może nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności (identyczne stanowisko zajął SN w wyroku z 8 października 1987 r., II CR 269/87).

Wizerunek Pana syna, pomimo jego wieku, podlega takiej samej ochronie jak Pana. Do tego należy podkreślić, iż syn jest obrażany przez „kolegę” z kolonii. W tej sytuacji niedopuszczalna jest bierność opiekunów, którzy uważając, że nie ma problemu, starają się przed nim uciec. Wezwanie, które Pan skieruje do opiekunów winno być także skierowane do kadry zarządzającej kolonią, organizatora kolonii i jeżeli z wyjazdem ma coś wspólnego oświata, także do wojewódzkiego kuratorium oświaty.

Ponadto ma Pan prawo żądać powiadomienia rodziców 16-letniego chłopca o jego niestosownym zachowaniu.

W mojej ocenie powinien Pan także zawiadomić policję, która powinna przeprowadzić z chłopcem co najmniej rozmowę dyscyplinującą, albowiem możemy mieć do czynienia ze znieważaniem Pana syna za pomocą środków masowego przekazu. Choć czyn ten jest ścigany z oskarżenia prywatnego, to w przypadku postępowania w sprawie nieletnich nie ma to większego znaczenia, bowiem ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich wprowadzona została „w dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa”.

W sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny. Bardzo często w tego rodzaju przypadkach sprawa kończy się na rozmowie dyscyplinującej, ale bywają przypadki, kiedy małoletni ponoszą określone prawem konsekwencje.

Wobec nieletnich sąd rodzinny może:

1) udzielić upomnienia;

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;

5) zastosować nadzór kuratora;

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów;

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;

9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym;

11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, z wyłączeniem umieszczenia w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.”

Osobiście sprawy bym nie lekceważył, albowiem może się ona ciągnąc długo po zakończeniu wakacji.

Reasumując, po pierwsze skarga do opiekunów winna mieć formę pisemną. Następnie proszę zawiadomić policję o znieważaniu Pana syna i zachowaniu jego kolegi z kolonii, które wskazuje na daleko idące objawy demoralizacji społecznej, a to z uwagi na brak poszanowania dla drugiej strony. Po trzecie, proszę powiadomić rodziców tegoż młodzieńca i wezwać ich do należytego sprawowania opieki nad synem, w szczególności w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Sąd rodzinny może zobowiązać rodziców lub opiekuna do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego, a także do ścisłej współpracy ze szkołą, do której nieletni uczęszcza, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, w którym jest zatrudniony, oraz lekarzem lub zakładem leczniczym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »