Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Oczekiwanie na wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy wypadku

Autor: Katarzyna Siwiec

Sprawa dotyczy problemu z uzyskaniem odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Zdarzenie miało miejsce w lipcu 2020r ., sprawca uderzył od tyłu w moje auto stojące na czerwonym świetle. Policja została wezwana na miejsce zdarzenia, w trakcie badania okazało się, że sprawca był pijany. Ubezpieczyciel zwleka z wypłatą dla mnie odszkodowania z OC polisy sprawcy, twierdząc, że decyzja o wypłacie będzie możliwa dopiero po prawomocnym wyroku sądu w sprawie o ukaranie w sprawie zaistniałego zdarzenia sądowego. Czy jest możliwość uzyskania tego odszkodowania w szybszym terminie? Czy konieczne jest czekanie do końca sprawy sadowej? Sprawa dotyczy wypłaty 6 tys. zł (zgodnie z wyceną rzeczoznawcy) – z tą wyceną się zgadzam, ale upływający czas nie gra na moją korzyść.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oczekiwanie na wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy wypadku

Wypłata ubezpieczenia dla poszkodowanego

Zgodnie z art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych:

„1. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

2. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania”.

Zobacz też: Karta zgonu do ubezpieczenia

Termin 30 dni na wypłatę odszkodowania

Podobnie brzmi art. 817 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

§ 2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe”.

Cytuję Pani brzmienie tych przepisów, ponieważ z jednej strony odszkodowanie winno być wypłacone w terminie 30 dni, ale ustawodawca przewidział także możliwość wydłużenia terminu likwidacji szkody ponad ten miesięczny termin, jeżeli np. w postępowaniu karnym ustalana jest wina sprawcy wypadku.

Uważam, że w Pani sytuacji sprawa jest prosta, skoro kierowca był pijany i oczekiwanie na wyrok sądu karnego nie jest uzasadnione skoro przeprowadzone badania wykazało stan po spożyciu alkoholu. Może jednak sprawca w jakiś sposób kwestionuje prawidłowość tego badania.

Oczekiwanie na wyrok sądu w sprawie odszkodowania

Praktyka towarzystw ubezpieczeniowych jest jednak taka, że oczekują zawsze na wyrok sądu w sytuacji, gdy sprawa trafia do sądu chociażby wskutek nieprzyjęcia mandatu. Niestety jest to standard, bo gdyby wypłacono Pani odszkodowanie, a kierowca został uniewinniony, nie mogliby żądać jego zwrotu. Dlatego ubezpieczyciele zawsze się asekurują i wypłacają odszkodowania na podstawie wyroku sądu.

Może Pani spróbować powołać się na fakt, że ich odpowiedzialność nie jest zależna od wyroku sądu, że sami są w stanie, dysponując wykwalifikowaną kadrą, to ustalić i w związku z tym powinni Pani wypłacić odszkodowanie w ustawowym 30-dniowym terminie. Może Pani w tym celu powołać się też na poniższy wyrok:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt I ACa 913/17

„Przepis art. 817 § 2 k.c. nie upoważnia ubezpieczyciela do zaniechania prowadzenia postępowania likwidacyjnego do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego dotyczącego wypadku komunikacyjnego, w którym uczestniczył kierowca ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej”.

Odsetki od odszkodowania

Jeżeli ubezpieczyciel pomimo tego – Pani interwencji – nie wypłaci Pani odszkodowania, będzie się Pani mogła domagać zapłaty odsetek, począwszy od 31 dnia po zgłoszeniu szkody.

Teoretycznie można napisać pismo do Rzecznika Finansowego informujące, iż ubezpieczyciel nadużywa swoich uprawnień (wcześniej jednak należy napisać do ubezpieczyciela i nazwać pismo reklamacją – treść może być taka, jak wyżej sugeruję), ale nie jestem w stanie zagwarantować, czy Rzecznik pomoże.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl