Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzone auto

Autor: Katarzyna Bereda

Zawracając na parkingu przy bloku, zarządzanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, uszkodziłem samochód. Najechałem na kratkę osłaniającą kanał odprowadzający wodę, a ona nie była umocowana do podłoża, jedynie niedbale skręcona drutem. Drugi z jej końców uniósł się i zaczepił o podwozie, w skutek czego został wyrwany tylni zderzak, uszkodzeniu uległy czujniki parkowania i tylna lampa. Zdarzenie miało miejsce 10 dni temu. Niezwłocznie zgłosiłem się do TBS, gdzie uzyskałem informację, że jak najbardziej są od takich zdarzeń ubezpieczeni i przekazali mi numer polisy ubezpieczyciela. Sporządzili również oświadczenie, że to z winy uszkodzonego mocowania kratki. Wystosowałem więc pismo do ubezpieczyciela, informując o zaistniałym zdarzeniu i zwróciłem się z żądaniem naprawy mojego auta. Po kilku dniach otrzymałem odpowiedź odmowną, w której ubezpieczyciel stwierdza, że TBS nie jest winny zaistniałej szkodzie. W jaki sposób mogę się odwołać od decyzji ubezpieczyciela? Po odmowie wypłacenia odszkodowania TBS wysłał dodatkowe pismo do ubezpieczyciela.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela za uszkodzone auto

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

W mojej ocenie decyzja PZU jest w swoich twierdzeniach sprzeczna – z jednej strony bowiem ubezpieczyciel przyznał, iż przegląd posesji miał miejsce w czerwcu, do zdarzenia doszło w sierpniu i nie był wiadomy stan kratki. A z drugiej strony ubezpieczyciel wskazał, iż nie można przypisać TBS zawinienia za zaniechanie, nie wskazując przy tym żadnych argumentów, przy czym zawinienie to wcześniej podkreślił. Dlatego też jak najbardziej powinien Pan zgłosić odwołanie od niniejszej decyzji.

Zgodnie z treścią art. 415 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Zgodnie natomiast z treścią art. 361 § 1 K.c.: „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła”.

Obowiązek naprawienia szkody

Artykuł 415 K.c. jest ogólnym przepisem umożliwiającym nałożenie obowiązku naprawienia szkody na podmiot, który wyrządził ją ze swojej winy. Przepis ten stanowi ogólną podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej, która może mieć zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których szkoda została wyrządzona zawinionym zachowaniem. W art. 415 K.c. nie są wskazane wszystkie przesłanki, które muszą wystąpić, aby możliwe było ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej określonego podmiotu.

Bezpośrednio z art. 415 K.c. wynika, że przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest zawinione zachowanie oraz wyrządzona w wyniku tego zachowania szkoda, natomiast z art. 361 K.c. wynika konieczność wykazania adekwatnego związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem i naruszeniem dobra, z którego szkoda wynika.

Z uwagi na powyższe, aby dochodzić naprawienia szkody, musi Pan wykazać winę oraz związek przyczynowy pomiędzy całym zdarzeniem. Niniejsze potwierdził niejako ubezpieczyciel, dlatego proszę na to zwrócić uwagę i wskazać, iż przegląd miał miejsce 2 miesiące przed zdarzeniem, do tego czasu nikt nie dokonywał naprawy i w dniu zdarzenia kratka była niezabezpieczona, co spowodowało szkodę – posiada Pan na tę okoliczność dokumentację fotograficzną, którą należy załączyć.

Wykazanie winy za powstanie szkody

Wina z art. 415 K.c., przesądzająca o zarzucalności zachowania sprawczego, bez wątpienia stwarza możliwość uwzględniania okoliczności o charakterze subiektywnym w procesie przypisywania odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Zgodnie z dualistyczną koncepcją winy, użycie tego pojęcia w art. 415 K.c. uzasadnia ocenę zachowania sprawczego także przez pryzmat kryterium bezprawności (art. 415 K.c. red. Osajda 2020, wyd. 24/B. Lackoroński / M. Raczkowski). Proszę także powołać się na treść art. 361 K.c.:

„§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.”

Artykuł 361 § 2 K.c. nie jest legalną definicją szkody (Kodeks cywilny nie zawiera takiej definicji), ale dyrektywą wskazującą sposób obliczenia odszkodowania za szkodę majątkową (zasada pełnego odszkodowania). Dyrektywa ta stanowi realizację podstawowego celu odpowiedzialności odszkodowawczej – postawienie poszkodowanego w sytuacji, w której znajdowałby się, gdyby zdarzenie szkodzące nie miało miejsca (restitutio ad integrum).

Dlatego też szkoda w Pana majątku powinna być opłacona w takiej wysokości, aby mógł Pan przywrócić pojazd do stanu sprzed szkody. Na Panu ciąży obowiązek wykazania, iż został Pan pokrzywdzony zaskarżoną decyzją. Proszę także jak najbardziej wskazać na nowe pismo TBS, które bezspornie wskazuje na ich zawinienie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl