Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z odszkodowaniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie po pogryzieniu przez psa

Anna Sufin • Opublikowane: 2019-05-17

Po jakim czasie mogę dochodzić odszkodowania po pogryzieniu przez psa? Przebywałem na leczeniu 2 miesiące. Właściciel został skazany przez sąd w ramach wykroczenia. Czy mam szansę dochodzić zadośćuczynienia za poniesione straty psychiczne i fizyczne? Palec uratowałem dzięki komorze hiperbarycznej, ale jest niesprawny w 45%.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na mocy art. 444 i 445 kodeksu cywilnego w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia może Pan dochodzić odszkodowania za poniesione szkody majątkowe, a za doznaną krzywdę – zadośćuczynienia:

„Art. 444. 

§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445. 

§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego”.

W Pana wypadku nie ma wątpliwości, że z powodu zawinionego działania właściciela psa, ukaranego następnie za wykroczenie, doznał Pan uszczerbku na zdrowiu. Przysługuje Panu zatem roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Takie roszczenie jednak, jak każde roszczenie majątkowe (por. art. 118), ulega przedawnieniu. Okres przedawnienia reguluje art. 4421:

„Art. 4421

§ 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności”.

Dla przedawnienia roszczeń stosuje się zatem co do zasady okres trzyletni, ale jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku – okres dwudziestoletni. W Pana wypadku szkoda nie wynikała ze zbrodni lub występku (tj. przestępstw określonych w kodeksie karnym, por. art. 7 kodeksu karnego), ale wynikała z wykroczenia. Zastosowanie znajdzie zatem termin trzyletni.

Pana roszczenie o zadośćuczynienie przedawni się z upływem lat trzech od dnia, w którym dowiedział się Pan o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, który to termin tutaj zapewne nie budzi wątpliwości, gdyż dowiedział się Pan o tym najprawdopodobniej w dzień zdarzenia. Jeśli tak było, roszczenie przedawni się po trzech latach od dnia zdarzenia. Roszczenie przedawnione nadal istnieje – może go Pan dochodzić, jednak druga strona może uchylić się od zapłaty, podnosząc zarzut przedawnienia.

Nadmienię, że gdyby roszczenie miało być dochodzone u ubezpieczyciela, bieg terminu przedawnienia przerwałoby zgłoszenie szkody, jednak nie omawiam tej kwestii, bo – jak rozumiem – Pan nie dochodziłby roszczenia od ubezpieczyciela, ale bezpośrednio od właściciela psa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »