Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pisma od komornika w sprawie starego długu

• Autor: Katarzyna Siwiec

Mam niezapłacony rachunek sprzed lat, a z 2009 r. jest klauzula wykonalności. Czy pisma wysyłane przez komornika przerywają bieg przedawnienia? Kiedy sprawa będzie przedawniona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pisma od komornika w sprawie starego długu

Pisma od komornika – przerywanie biegu przedawnienia

W zasadzie tak, każde pismo komornika będzie powodowało przerwanie biegu przedawnienia i przykro mi, ale dług może nie przedawnić się nigdy.

Poniżej opiszę Panu szczegółowo, jak to wygląda, otóż: Zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Termin przedawnienia i przerywanie jego biegu

Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się wyroku, czyli po prostu od daty wskazanej w treści wezwania do zapłaty.

Jak wynika natomiast z przepisu art. 124 § 1 Kodeksu cywilnego, po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, zaś w myśl art. 123 § 1 pkt 1 bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Za każdym razem zatem, gdy wierzyciel składa wniosek egzekucyjny, przerywa bieg terminu przedawnienia, a po umorzeniu egzekucji termin ten zaczyna biec na nowo. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 roku, wydanym w sprawie V CSK 386/07, biegu przedawnienia nie przerywa złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, wtedy gdy wniosek zostaje następnie zwrócony. Jeśli zaś komornik egzekucję prowadzi, a z opisu stanu faktycznego wynika, że prowadził i umorzył, to doszło skutecznie do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Innymi słowy, jeśli np. klauzula jest 17.09.2009 roku, to należność stwierdzona tytułem wykonawczym przedawniałaby się z dniem 17.09.2019 roku, ale jeśli przykładowo teraz 3 kwietnia 2015 roku wierzyciel wszczął egzekucję, która skończy się bezskutecznością, bo nie ma Pan żadnego majątku, powiedzmy w dniu 10 maja 2015 roku, to termin został przerwany i będzie biegł od nowa, a więc wierzytelności mogłaby się przedawnić z dniem 10 maja 2025 roku. Jednak jeśli znów wierzyciel złoży wniosek egzekucyjny, np. w 2018, to przedawnienie będzie biegło do 2018 itd.

Niestety, tak może być w nieskończoność, bo jak stanowi art. 826 Kodeksu postępowania cywilnego „umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl