Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenia kosztów ciepła w budynku wspólnoty mieszkaniowej

W regulaminie dotyczącym rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztów podgrzania wody na cele centralnej wody w budynku wspólnoty mieszkaniowej, powołującym się na Prawo energetyczne, do rozliczeń ciepła dla lokali mieszkalnych (tylko takie w budynku występują) przyjęto wskazania ciepłomierzy indywidualnych (lokalowych), ale bez uwzględnienia współczynników wyrównawczych zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku wyrównawczych. Na mój wniosek projekt uchwały zmieniający ww. regulamin rozliczeń uwzględniający współczynniki wyrównawcze w regulaminie został opracowany przez zarządcę, a następnie poddany pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 64% właścicieli. Za przyjęciem uchwały głosowało ok. 42% właścicieli, a przeciwko zmianom regulaminu ok. 22%. Wobec powyższego nie uzyskano zgody wymaganej większości właścicieli lokali na uchwalenie nowych zasad rozliczenia ciepła w lokalach.
W moim przypadku będzie to nadal skutkować dopłatami do ogrzewania mieszkania. Natomiast lokale środkowe mają najczęściej zwroty. Mój lokal jest narożny i zlokalizowany na parterze nad nieogrzewanym garażem. Czy istnieje możliwość rozwiązania problemu np. poprzez rozstrzygnięcie sądowe oraz czy takie postępowanie może przynieść oczekiwany prze zemnie rezultat, tj. wprowadzenie do regulaminu rozliczenia ciepła ww. współczynników? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenia kosztów ciepła w budynku wspólnoty mieszkaniowej

Rozliczenia kosztów ciepła w budynku

Zgodnie z art. 45a pkt. 9 ustawy Prawo energetyczne właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania. W związku z tym należy skorygować niekorzystne usytuowanie niektórych mieszkań w budynku w taki sposób, aby wyeliminować wpływ lokalizacji mieszkania na koszty związane z jego ogrzaniem.

Są to współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, uwzględniające niekorzystne, pod względem energetycznym, położenie lokalu mieszkalnego w bryle budynku i stosowane są w celu wyrównania ponoszonych kosztów za pobór energii cieplnej między mieszkańcami.

Zaskarżenie uchwały do sądu

Analiza przedstawionego regulaminu pozwala stwierdzić, że rozwiązanie opisanej przez Pana sytuacji powinno odbyć się poprzez zaskarżenie podjętej uchwały do sądu. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali:

„1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy”.

Biorąc pod uwagę powyższe unormowania prawne, jak najbardziej istnieje możliwość rozwiązania problemu poprzez rozstrzygnięcie sądowe. W pierwszej kolejności powinno się poprzez sądowe postepowanie uchylić podjętą uchwałę jak krzywdząca dla pewnej grupy lokatorów. Następnie warto pod głosownie poddać zmieniony projekt uchwały, jeśli o on nie zostanie przyjęty, należy oddać sprawę pod rozstrzygnięcie właściwego sądu. Co do rezultatu, wszytko zależy od materiału dowodowego, jaki załączyłoby się do pozwu. Koszty postepowanie mogą zostać podane po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego. Ważne tu będą zeznania świadków – gównie lokatorów, dla których uchwała była w pierwotnej wersji krzywdząca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl