Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zagubiony weksel in blanco

• Autor: Katarzyna Siwiec

Moja mama kupiła dwa komplety garnków na pokazie – podpisała dwie umowy i dwa weksle in blanco. Następnie odstąpiła od jednej umowy i odesłali jej jeden weksel i umowa została anulowana. Gdy chciała spłacać raty z drugiej umowy, okazało się, że druga umowa jest też rozwiązana, a firma została zamknięta. Co teraz zrobić z tym drugim wekslem? Gdzie można szukać zagubionego weksla in blanco?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zagubiony weksel in blanco

Zwrot weksla in blanco

Rzeczywiście jest tak, że jeśli weksel in blanco został wręczony na zabezpieczenie roszczeń z określonej umowy, która następnie została rozwiązana, winien zostać zwrócony wystawcy.

Oczywiście jest to jak najbardziej w interesie wystawcy weksla, aby remitent np. nie indosował dalej przedmiotowego weksla, a tym samym, aby nie znalazł się on w niepowołanych rękach.

Czynności do podjęcia przez wystawcę weksla

Generalnie zatem w takim przypadku wystawca weksla powinien podjąć następujące czynności:

Po pierwsze wezwać posiadacza na piśmie do zwrotu wystawionego weksla in blanco z zaznaczeniem, że jeśli nie zwróci on blankietu dobrowolnie wystawca wytoczy powództwo o jego zwrot. Jeśli w wyniku takiego pisma remitent nadal nie zwróci weksla wystawcy konieczne będzie podjęcie kolejnego kroku, tj. wytoczenie powództwa o zwrot weksla.

W judykaturze zauważono bowiem, iż jest możliwość potraktowania weksla jako rzeczy co oznacza, że weksel może być przedmiotem powództwa wydobywczego opartego na przepisie art. 222 § 1 K.c., to jednak uprawnienie wynikać winno przede wszystkim z porozumienia wekslowego.

Zgodnie z treścią art. 222 § 1 K.c. „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

Zamknięcie firmy i zagubiony weksel

W opisanym przez Pana przypadku problem sprowadza się do tego, że „firma będąca remitentem została zamknięta”.

Zakładam, że była to działalność gospodarcza określonej osoby fizycznej. Zakładam, że nie jest to spółka prawa handlowego, bo wówczas proces likwidacji byłby złożony i długotrwały i mama Pana zapewne zdążyłaby w trakcie likwidacji od likwidatora, czy też w trakcie postępowania upadłościowego od syndyka weksel ów odzyskać. Skoro tak się nie stało, to przypuszczam, iż była to działalność gospodarcza osoby fizycznej.

W takiej sytuacji zakończenie działalności gospodarczej nic nie zmienia, jeśli chodzi o wzajemne prawa i obowiązku w relacji remitent – dłużnik. Osoba fizyczna bowiem nadal istnieje i jest w posiadaniu weksla, samo wyrejestrowanie działalności gospodarczej nic w tym względzie nie zmienia. Były już przedsiębiorca ma obowiązek – chociażby – dla celów podatkowych przechowywać dokumentację prowadzonej firmy przez 5 lat.

Jeśli natomiast doszłoby do zniszczenia przez niego weksla z jakichś powodów, to powinien zostać sporządzony protokół i na wezwanie Pana mamy do zwrotu weksla wierzyciel winien ów protokół odesłać.

Jeśli z kolei byłaby to spółka komandytowa, to wskazuję, iż zgodnie z treścią art. 84 § 3 Kodeksu spółek handlowych księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie krótszy niż pięć lat. W przypadku braku zgody wspólnika lub osoby trzeciej, przechowawcę wyznacza sąd rejestrowy. Zatem w dokumentach złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego będzie informacja, kto przechowuje dokumenty, wśród których winien znajdować się weksel. Wówczas będzie Pan mógł ustalić osobę i adres i zwrócić się do niej pisemnie o zwrot weksla.

Jeżeli weksel nie zostanie zwrócony, a zostałby użyty w sposób sprzeczny z jego celem, remitent mógłby ponieść odpowiedzialność karną z tego tytułu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl