Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mąż ma prawo do mieszkania żony nabytego przed ślubem?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2021-10-22

Córka w czerwcu wychodzi za mąż, jest jedyną właścicielką mieszkania, które kupiła na raty. Czy po ślubie zięć nabywa prawo do dysponowania tym mieszkaniem, czy w przypadku rozwodu należy mu się połowa mieszkania? Od chwili zakupu mieszkania ja z żoną je zamieszkuję, płacę raty oraz wszystkie inne opłaty związane z utrzymaniem mieszkania.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mąż ma prawo do mieszkania żony nabytego przed ślubem?

Mieszkanie nabyte przed ślubem

Jeżeli córka nabyła nieruchomość przed ślubem, wchodzi ona do jej majątku osobistego. Jeżeli w trakcie małżeństwa nie dokona darowizny na rzecz męża, to nieruchomość ta cały czas będzie stanowiła jej majątek osobisty. W przypadku bowiem rozwodu, mąż będzie miał jedynie roszczenie o zwrot nakładów na tę nieruchomość – o ile takie poniesie.

Zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Majątki osobiste małżonków

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, wskazane jako majątek osobisty każdego z małżonków.

Zgodnie natomiast z art. 33 pkt 1 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Niniejsze dotyczy więc przypadku nabycia mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego”.

Zgodnie bowiem z treścią art. 33 pkt 10 „do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a także przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej”.

Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyrok SN z 12.5.2000 r., sygn. akt V CKN 50/00) „przewidziana w art. 33 pkt 10 krio tzw. surogacja polega na zastąpieniu jednego składnika majątku odrębnego innym składnikiem. Przesłankami tak rozumianej surogacji są – jak się przyjmuje – dwa wymagania: po pierwsze, aby jedno i to samo zdarzenie spowodowało wyjście określonego przedmiotu z majątku odrębnego i nabycie innego przedmiotu majątkowego, oraz po drugie, aby przedmiot nabyty był uzyskany także w sensie ekonomicznym kosztem majątku odrębnego”.

Własność mieszkania po ślubie i ewentualny rozwód

Z uwagi na powyższe, nawet jeżeli córka dokona sprzedaży nieruchomości podczas trwania małżeństwa, to środki finansowe uzyskane z tego tytułu wchodzą w skład majątku osobistego i nie będzie podlegały ewentualnemu podziałowi majątku. Powyższe nie uchybia jednak obowiązkom wskazanym w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, na podstawie których mąż ma uprawnienie do zamieszkiwania w nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

W przypadku jednak rozwodu i pozostawienia nieruchomości jako majątku osobistego córki nieruchomość ta nie będzie podlegała podziałowi majątku. W przypadku jednak trwania małżeństwa, gdy mąż będzie dokonywał nakładów na nieruchomość, np. remonty, modernizacje itp., będzie mu przysługiwało roszczenie o zwrot dokonanych nakładów na majątek osobisty córki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »