Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna dla syna mieszkającego za granicą a zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Autor: Michał Berliński

Syn mieszka i pracuje za granicą od 10 lat. Ma obywatelstwo szwedzkie i polskie. Dokonałem darowizny środków pieniężnych. Syn jest dalej zameldowany u mnie. Dokonał zgłoszenia darowizny w Szwecji. Pytanie: czy również ma obowiązek dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego w Polsce, czyli zgłosić darowiznę w dwóch krajach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna dla syna mieszkającego za granicą a zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Darowizna środków pieniężnych

Zacznijmy od darowizny. Najczęściej darowizna nie wymaga zachowania szczególnej formy, jednak dla celów dowodowych najlepiej, by pomiędzy stronami została sporządzona umowa darowizny. Jak rozumiem, w tym przypadku był to przelew na konto?

W Państwa przypadku będziemy mieć do czynienia z darowizną środków pieniężnych, zatem to syn będzie zobowiązany dokonać wszystkich zgłoszeń. W tym miejscu należy również pamiętać o kwestii podatkowej. Darowizna na ogół opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn, w której możemy wyróżnić 3 grupy podatkowe. W każdej z tych grup określona jest kwota wolna od podatku, do wysokości której podatnicy są zwolnieni z płacenia podatku do urzędu skarbowego. Pan, dokonując darowizny na rzecz swojego syna zalicza się do I grupy podatkowej. W I grupie podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 9637 zł. Wśród grupy podatkowej nr I wyróżniamy również grupę nr 0 – tam właśnie znajduje się Państwa miejsce.

Zwolnienie z podatku od darowizny

W tej sytuacji Pańska darowizna będzie zwolniona od podatku. Zgodnie bowiem z art. 4a pkt 1 ustawy o spadkach i darowiznach „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez zstępnych jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych za pomocą formularza SD-Z2 właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego z wyjątkiem nabycia w drodze dziedziczenia. W tej sytuacji nabycie rzeczy należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza 9.637 zł - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym”.

Zgłoszenie darowizny w Polsce

Zatem syn po otrzymaniu darowizn zobowiązany będzie złożyć deklarację SDZ2, do której dołączy potwierdzenie otrzymania od Państwa środków na swój rachunek bankowy. Ma na to 6 miesięcy od daty otrzymania pierwszej darowizny. Na każdą z darowizn powinno to być osobne zgłoszenie. I teraz należy wskazać, że dla polskiego fiskusa nie ma znaczenia, że syn przebywa w Szwecji, byłoby to istotne, gdyby to również Pan nie przebywał w Polsce i środki nie znajdowały się na Polskim koncie. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny. W powyższej decyzji kluczowy jest fakt, że opodatkowaniu podlega nabycie rzeczy i praw majątkowych położonych i wykonywanych w Polsce. W momencie zawarcia umowy darowizny zarówno środki pieniężne, jak i ewentualne roszczenie o ich wypłatę znajdują się na terenie Polski, co pozwala przyjąć, że taka darowizna podlega opodatkowaniu przed polskim urzędem skarbowym. Co ważne, w art. 3 pkt 1 ustawy wskazano, że podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj nie ma żadnego znaczenia kwestia rezydencji podatkowej. Wobec tego syn powinien zgłosić tę kwestię również przed polskim fiskusem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl