Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa firmy kurierskiej wypłaty odszkodowania za zniszczenie przesyłki

• Autor: Katarzyna Bereda

Mam problem z firmą kurierską, która podczas przewozu uszkodziła przesyłkę o wartości 2500 zł. Miałem też wykupione dodatkowe ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia przesyłki. Firma kurierska nie chce wypłacić odszkodowania, zasłaniając się tym, że towar nie był prawidłowo zapakowany, co nie jest prawdą. Przed wysyłką były zrobione zdjęcia. Kurier po dostarczeniu przesyłki do odbiorcy praktycznie uciekł, mówiąc, że się bardzo spieszy, a więc nawet nie było możliwości sprawdzenia przy nim przesyłki. Odbiorca nawet nie pokwitował odbioru. Dzisiaj otrzymałem maila od firmy kurierskiej, w którym odmówili wypłaty odszkodowania za zniszczoną przesyłkę. Mam 7 dni na odwołanie się od tej decyzji. Jak napisać takie odwołanie? I co jeszcze mogę zrobić, aby uzyskać odszkodowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa firmy kurierskiej wypłaty odszkodowania za zniszczenie przesyłki

Odwołanie od decyzji odmownej firmy kurierskiej

Jeżeli nie zgadza się Pan z decyzją przewoźnika, powinien Pan złożyć odwołanie od decyzji – nie ma wskazanego terminu do złożenia odwołania, nie jest to termin ustawowy. Jednak najlepiej złożyć takie pismo jak najszybciej, aby przewoźnik szybko rozpatrzył Pana roszczenie.

Do odwołania – dla celów dowodowych – proszę załączyć zdjęcia należycie zapakowanej przesyłki, albowiem to stanowi główny spór w niniejszej sprawie. Zgodnie bowiem z treścią art. 65 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe: „Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki”.

Odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika

Przewidziana w artykule powyższym odpowiedzialność odszkodowawcza przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek towarowych opiera się przede wszystkim na obowiązku pieczy nad przesyłką, jaki bierze na siebie przewoźnik z momentem jej przyjęcia do przewozu. Wówczas bowiem przechodzi ona całkowicie w fizyczne władanie (dzierżenie) przewoźnika, a wysyłający nie ma na nią żadnego wpływu. Umowa przewozu zakłada więc w tym okresie szczególnie wysoki stopień zaufania do przewoźnika, które opiera się na dwóch elementach: obowiązku dołożenia przez przewoźnika należytej staranności w stosunku do powierzonego jego pieczy ładunku oraz ustaleniu dość rygorystycznych zasad odpowiedzialności przewoźnika za szkody wynikłe na skutek niewykonania lub względnie nienależytego wykonania przewozu. Stąd uregulowanie zawarte w komentowanym przepisie dotyczy odpowiedzialności za utratę przesyłki wyłącznie w okresie posiadania tej przesyłki we władaniu fizycznym przewoźnika (wyr. SN z 03.04.2000 r., I CKN 149/98, Biul. SN 2000, Nr 7, s. 9).

Ponadto, jak wskazano w treści art. 76 Praw przewozowego: „Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem”.

Mając na uwadze wyżej wskazane okoliczności, podnoszę, iż ustawodawca w sposób jednoznaczny określił zakres odpowiedzialności przewoźnika paczek. Odpowiedzialność ta występuje w przypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia paczki.

Ponadto, jak wskazano dalej w treści art. 76 Prawa Przewozowego, dopiero przyjęcie przesyłki przez uprawnionego zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za przesyłkę. Należy więc podnieść, iż to przewoźnik odpowiada za cały okres posiadania przesyłki – od momentu przyjęcia od nadawcy aż do momentu wydania osobie uprawnionej. Literalne brzmienie powyższego przepisu wskazuje na rygorystyczne podejście ustawodawcy do problemu i narzucenie obowiązku wydawania przesyłek jedynie odbiorcom – osobom uprawnionym.

Protokół z odbioru uszkodzonej przesyłki

Z uwagi na powyższe działanie, tj. uszkodzenie przesyłki – jeżeli zostało stwierdzone protokołem przewoźnika, powinno być jak najbardziej uwzględnione. Jeżeli nie sporządzono protokołu, proszę wykazać, iż nastąpiło to z winy przewoźnika – kuriera, który zaniechał tego obowiązku. W orzecznictwie przyjmuje się, iż szkodą jest wszelki uszczerbek dotykający osobę bez prawnego uzasadnienia, wyrażający się w różnicy pomiędzy stanem majątku poszkodowanego, jaki istniał i mógłby w normalnej kolei rzeczy wytworzyć się i zaistnieć, a stanem, jaki powstał na skutek zdarzenia wywołującego zmianę. Innymi słowy, jest to uszczerbek, który następuje w majątku uprawnionego (por. np. uchw. SN z 22.11.1963 r., III PO 31/63, OSNC 1964, Nr 7-8, poz. 128 i wyr. SA w Katowicach z 21.4.2005 r., I ACa 140/05, OSA 2006, Nr 1, poz. 3).

Z uwagi na powyższe proszę – zgodnie z pismem przewoźnika – spróbować skierować do niego jeszcze odwołanie, powołując się na powyższe przepisy, a także wskazując dowód – zdjęcia potwierdzające, iż przesyłka była opakowana prawidłowo. Jest to bowiem kluczowe w sprawie i może zmienić decyzję przewoźnika po analizie załączonych zdjęć. Jeżeli przewoźnik nie uwzględni odwołania, pozostaje jedynie droga sądowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl