Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż wierzytelności a przedawnienie

• Autor: Katarzyna Siwiec

11 lat temu wzięłam pożyczkę konsolidacyjną. Po paru latach spłacania straciłam płynność finansową i sprawa trafiła do komornika. Po pewnym czasie na skutek braku środków komornik umorzył postępowanie i powiedział, że bank może do 10 lat dochodzić swojego długu. Po jakimś czasie bank sprzedał dług do funduszu. Czy te 10 lat liczy się od daty pożyczki czy od daty sprzedaży długu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż wierzytelności a przedawnienie

Z tego co zrozumiałam skoro sprawa była już u komornika, jest już osądzona przez sąd wyrokiem. Ważny jest sposób rozstrzygnięcia, czy to wyrok czy bankowy tytuł egzekucyjny.

Wyrok sądowy dotyczący wierzytelności

Jeśli wyrok to wyjaśniam, iż co do zasady, zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Przerwanie terminu przedawnienia

Z tego co Pani wspomniała wierzyciel wcześniej wszczynał przeciwko Pani egzekucję, a zatem termin przedawnienia został przerwany. Jak wynika bowiem z przepisu art. 124 § 1 K.c. po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, zaś po myśli art. 123 § 1 pkt 1 K.c. bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Za każdym razem zatem, gdy wierzyciel składa wniosek egzekucyjny przerywa bieg terminu przedawnienia, a po umorzeniu egzekucji termin ten zaczyna biec na nowo. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 roku, wydanym w sprawie V CSK 386/07, biegu przedawnienia nie przerywa złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, wtedy gdy wniosek zostaje następnie zwrócony. Jeśli zaś komornik egzekucję prowadzi, a z opisu stanu faktycznego wynika, że prowadził i umorzył, to doszło skutecznie do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Bankowy tytuł wykonawczy

Natomiast roszczenie stwierdzone bankowym tytułem wykonawczym przedawnia się z upływem lat 3. Jak bowiem stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 lipca 2003 r., sygn. akt II CKN 363/01:

„W przepisie art. 125 § 1 K.c. ustawodawca ustanowił odrębne terminy przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym; roszczenia takie ulegają przedawnieniu po upływie ogólnych (10 lub 3-letniego) terminów, chociażby termin przedawnienia roszczeń danego rodzaju był krótszy. Powołany przepis nie może podlegać wykładni rozszerzającej, wobec czego brak podstaw do stosowania przewidzianych w nim terminów przedawnienia do roszczeń stwierdzonych bankowym tytułem wykonawczym. Stanowisko takie zajął również Sąd Najwyższy w powołanym wyroku z dnia 15 listopada 2002 r., II CKN 986/00.”

Skoro jednak miało miejsce przerwanie biegu terminu przedawnienia wobec złożenia wniosku egzekucyjnego to termin przedawnienia biegnie od dnia umorzenia egzekucji.

Sprzedaż wierzytelności w żaden sposób nie wpływa na bieg terminu przedawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawozus.pl