Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z nieruchomościami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wstawienie okien od strony granicy działki przy remoncie

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-02-01

Dom sąsiada postawiony jest 4 metry od granicy. Jest to bliźniak, który sąsiad przebudowuje. Czy ma prawo wstawić okna z mojej strony od granicy działki (podobno ma zatwierdzony projekt)? Czy mam prawo wglądu do projektu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wstawienie okien od strony granicy działki przy remoncie

W jakiej odległości od granicy możliwe jest wstawienie okien?

Jedynym aktem prawnym regulującym odległość okien od granic działki jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy tego rozporządzenia określają zasady sytuowania budynku od granicy z sąsiednią działką budowlaną, wskazując odległość ściany budynku zwróconej w stronę tej granicy. W § 12 ust. 1 rozporządzenia wskazano podstawowe minimalne odległości budynków od granicy z działką sąsiednią, usytuowanych równolegle do granicy:

  • 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;
  • 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Jeśli zatem budynek sąsiada będzie zlokalizowany 4 m od granicy Pana działki, to może on być zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tejże granicy. Punktem, od którego mierzy się minimalną odległość, jest granica działki, na której znajduje się planowany budynek.

Wgląd do projektu budowlanego

Co do wglądu do projektu budowlanego, to wskazuję, że informacją publiczną jest nie tylko sama decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, lecz także zatwierdzony projekt budowlany. Zasadniczo więc osoba fizyczna niebędąca stroną w postępowaniu zakończonym wydaniem decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego może uzyskać kopię projektu budowlanego w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przy czym organ, do którego złożono wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci projektu budowlanego, będącego załącznikiem do decyzji, winien mieć na względzie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Stanowisko to potwierdza np. WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 6 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Go 595/07, WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt II SAB/Rz 48/12.

„Należy mieć na uwadze, że judykatura stoi na stanowisku, że udostępnienie informacji publicznej w postaci projektu budowlanego nie może być uznane za próbę obejścia przepisów art. 28 ust. 2 oraz art. 3 pkt 20 pr. bud. w zakresie ustalenia stron postępowania. Wskazuje się, że poprzez fakt udzielenia żądanych informacji, podmiot żądający danej informacji publicznej nie nabędzie statusu strony postępowania dotyczącego wskazanych inwestycji budowlanych, w szczególności nie nabędzie prawa do zaskarżenia zapadłych w tych postępowaniach decyzji, a jedynie uzyska wgląd do żądanych dokumentów” (zob. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 6 lutego 2008 r., sygn. akt II SAB/Bd 31/07).

Owszem stroną Pan nie jest, ale wniosek Pan złożyć może.

Usytuowanie garażu na działce

Natomiast garaż i jego usytuowanie na działce podlega przepisom lokalnym, czyli miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego, jeśli uchwalono go dla danego terenu. Przy budowie garażu w zabudowie jednorodzinnej wymagane są następujące odległości:

  • 4 m od granicy działki, gdy garaż jest zwrócony do niej ścianą z oknem lub drzwiami,
  • 3 m od granicy działki, gdy garaż nie ma otworów w tej ścianie,
  • co najmniej 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy niej, gdy pozwalają na to przepisy planu miejscowego albo działka jest węższa niż 16 m, albo długość planowanego garażu nie przekroczy 6,5 m, a wysokość - 3 m.

Wymagania te nie dotyczą jednak granicy działki z drogą publiczną. Wówczas o minimalnych odległościach garażu czy innego budynku od drogi decydują przepisy art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

Usytuowanie garażu w odległości 1,5 m od granicy działki jest możliwe, jeśli:

  • wynika to z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • nie jest możliwe zachowanie odległości ze względu na rozmiary działki,
  • minister wyrazi zgodę na odstępstwo od warunków techniczno-budowlanych.

Zgoda sąsiada nie jest wymagana, ponieważ przepisy o niej traktujące zostały uchylone.

Natomiast jeśli sąsiad chce wybudować garaż w granicy działki w taki sposób, że granica przebiegnie przez środek ściany garażu – zgoda Pana jako sąsiada będzie mu niezbędna. Wtedy bowiem tak naprawdę nie stawia garażu tylko na swojej działce, ale również na działce Pana jako sąsiada. Jeśli wbrew Pana zgodzie to uczyni, może Pan wnieść sprzeciw, bowiem budowa garażu w sposób sprzeczny z odległościami jakie wskazałam wymagała Pana zgody. Wówczas proponuję kontakt z wydziałem architektury starostwa powiatowego, gdzie oświadczy Pan, że nie wyrażał Pan zgody na budowę garażu w granicy, tj. bez odległości, których wymaga rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, bowiem, zachowując te odległości z § 12 rozporządzenia, sąsiad nie musi mieć Pana zgody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »